Ürünler

Amprovil Oral Çözelti

Florvil Aqua Oral Toz/Veteriner İlaçlı Premiks, tatlı (alabalık, somon, sazan) ve tuzlu su balıklarında (çipura, levrek) hastalıklara neden olan birçok gram pozitif ve gram negatif bakterilere karşı etkilidir. Kültür balıklarında görülen frunkulosis (Aeromonas salmonicida), kızıl hastalığı (Vibrio anguillarum), kızıl ağız hastalığı (Yersinia ruckerii), bakteriyel hemorajik septisemi (Aeromonas hydrophila, Pseudomonas sp.), kolumnaris hastalığı (Flexibacter columnaris), streptokok enfeksiyonları ( hemolitik ve hemolitik olmayan Streptococcus sp.), soğuk su vibriozisi (Vibrio salmonicida), soğuk su hastalığı (Cytophaga psycrophila), winter disease (Pseudomonas anguiliseptica), Edwardsiellosis (Edwersiella ictaluri, Edweersiella tarda), pasteurellosis (Photobacterium damsela subsp. piscidia) ve marine flexibacteriosis (Tenacibaculum maritimum) gibi bakteriyel enfeksiyonların sağaltımında kullanılır.

Bovilis Bovipast RSP

“Sığırlarda Bovine Respiratorik Sinsitial virüs, Parainfluenza 3 virüsü ve Mannheimia haemolytica
A1 ve A6 serotipleri tarafından oluşturulan enfeksiyon ve lezyonları azaltmak için kullanılır.”

Bovilis BVD

Sığırların Bovine Viral Diarrhoea Virüsü (BVDV) ile fotal enfeksiyonuna karşı aktif bağışıklık sağlamak amacı ile kullanılan Bovilis BVD, sitopatojenik BVD virüs suşu C86 içeren inaktive edilmiş aşıdır.

Bovilis IBR Marker Inac

Sığırlarda BHV–1 enfeksiyonu sonucu meydana gelen klinik bulguların (pireksi) süresi ve yoğunluğunun azaltılmasının yanı sıra saha virüsünün replikasyon ve nazal saçılımını azaltmak amacıyla sığırların aktif immunizasyonu için kullanılmaktadır.

Bovilis Ringvac
Bravecto

Köpekler için 12 hafta etkili dış parazit çiğneme tableti. Aktif maddesi Fluralaner 112,5 mg, 250 mg, 500 mg, 1000 mg, 1400 mg. Köpeklerdeki kene ve pire enfestasyonlarının 12 hafta süresince kontrolü için. Bu veteriner tıbbi ürünü anında ve kalıcı kene (yetişkin ve yavru Ixodes ricinus, Dermacentor reticıılatus, Dermacentor variabilis) ve pire (Ctenocephalides felis) öldürücü etki sergileyen uzun etki süresine sahip bir sistemik insektisit ve akarisittir ve etkisi 12 hafta süresince devam eder. Rhipicephalus sanguineus için 8 haftalıktan büyük ve canlı ağırlığı 2 kg’ın üzerinde olan köpeklerde kullanılmalıdır. 8 hafta acil ve kalıcı kene öldürme etkisine sahiptir. Pirelerin ve kenelerin etkin maddeye maruz kalabilmesi için konakçıya tutunmaları ve beslenmeye başlamaları gerekmektedir. Etki başlangıcı pirelerde (C. felis) tutunmayı takip eden 8 saat içinde, kenelerde ise (I. ricinus) tutunmayı takip eden 12 saat içinde ortaya çıkar. Bu ürün pire alerjisi dermatitine yönelik bir tedavi stratejisinin bir parçası olarak kullanılabilir. Demodex canis uyuz böceklerinin neden olduğu demodikozisin tedavisi için kullanılır. Sarkoptik uyuz (Sarcoptes scabiei var. canis) enfestasyonlarının tedavisi için kullanılır.

Butalex

Theileriaannulata, T. parva, T. bovis, T. lawrencei, T. mutansve T. sergenti’den ileri gelen Theileriosis tedavisinde yüksek düzeyde etkilidir. Theileriosis ’in klinik seyri esnasında, inkübasyon safhasında veya enfeksiyon şüphesi taşıyan sığırlarda kullanılır.

Butox 7.5


Butox7.5 dökme süspansiyonu, ektoparaziter olarak sentetik piretroit grubundan
Deltametrin içerir.
Sığırlarda; bit (Damalina bovis, Linognathus vituli), ısırıcı ve rahatsız edici sinek (Haemotobia irritans, Hydrotea irritans ve Musca turleri) ile kene (Boophilus microplus, Rhipicephalus sp., Amblyomma sp., Hyalomma sp., Ixodes sp )mücadelesinde,
Koyunlarda; kene (Ixodes sp.), uyuz etkenleri (Psoroptes sp.,Chorioptes sp.) bit (Linognathus sp., Damalinia sp.),
koyun sineği (Melophagus ovinus) vb. gibi sinek, bit, kene enfestasyonlarının korunma ve tedavisinde kullanılır.”

Butox 7.5


Butox7.5 dökme süspansiyonu, ektoparaziter olarak sentetik piretroit grubundan
Deltametrin içerir.
Sığırlarda; bit (Damalina bovis, Linognathus vituli), ısırıcı ve rahatsız edici sinek (Haemotobia irritans, Hydrotea irritans ve Musca turleri) ile kene (Boophilus microplus, Rhipicephalus sp., Amblyomma sp., Hyalomma sp., Ixodes sp )mücadelesinde,
Koyunlarda; kene (Ixodes sp.), uyuz etkenleri (Psoroptes sp.,Chorioptes sp.) bit (Linognathus sp., Damalinia sp.),
koyun sineği (Melophagus ovinus) vb. gibi sinek, bit, kene enfestasyonlarının korunma ve tedavisinde kullanılır.”

Choronogest CR
Chorulon
Chorulon

Her flakonda liyofilize toz halinde 1500 IU beyaz renkli koryonik gonadotropin hormonu ihtiva eder. Dişilerde follikül olgunlaşmasını, ovulasyonu ve korpus luteum oluşumunu destekler. Erkeklerde ise testesteron üretimi için interstisyumu stimule ederken, primer ve sekonder cinsel karakterlerin gelişmesi ve devam etmesi üzerinde etkili olur. Aynı zamanda normal östrus siklusunun düzenlenmesini ve yeniden başlatılmasını sağlar.

Chorulon
Chronogenst PMSG
Cobactan 2.5

“Sefkuinoma duyarlı Gram pozitif ve Gram negatif bakterilerden ileri gelen bakteriyel enfeksiyonlar, Akciğer ve Solunum yolları primer bakteriyel enfeksiyonları ve solunum yollarının viral enfeksiyonlara bağlı sekunder enfeksiyonlar,tırnak enfeksiyonu gibi lokalize enfeksiyonlar,genel sistemik semptomlarla seyreden akut mastitis, buzağıların E.coli septisemisi gibi şiddetli genel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Enjeksiyonluk Süspansiyon’un her ml’si, 25 mg sefkuinom eşdeğeri olarak 29.64 mg sefkuinom
sülfat içerir.”

Cobactan LA.7.5

“Cobactan LA %7.5 Enjeksiyonluk Süspansiyon, sığır ve buzağılarda, başta Pasteurella haemolytica,
Pasteurella multocidave Histophilus somni olmak üzere, sefkuinoma duyarlı bakterilerin neden olduğu solunum sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılır.”

Cobactan LC

Sağmal dönem meme içi antibakteriyel merhem her bir tüpte 75 mg Sefkuinom sülfat içerir. Laktasyondaki ineklerde sefkuinoma duyarlı bakterilerden kaynaklanan klinik mastitis tedavisinde kullanılır. Sefkuinom; Salmonella spp, Haemophilus spp, Pasteurella spp, Klebsiella spp, Corynebacterium pyogenes, E.coli, A.pleuropneumonia, Proteus mirabilis, Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalactia ve Streoptococcus uberisi de içeren ve sık görülen birçok Gram pozitif ve Gram negatif bakteriye karşı in vitro antibiyotik aktivite gösterir.

Deposilin 200-200
Doksivil Oral Çözelti Tozu

Doksivil Oral Çözelti Tozu, etçi tavuklar ve hindilerde, doksisikline duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen CRD (Kronik solunum sistemi hastalığı), Ornithosis (C. psittaci), Kolera ( P. multocida) ve Enfeksiyöz synovitis (M.synovia) gibi hastalıkların sağaltımında kullanılır.

Equilis Prequenza

Atların ve ponilerin equine influenzaya karşı, klinik bulguların şiddetini ve süresini azaltmak ve enfeksiyondan sonra virüs saçılımının süresini azaltmak için aktif immunizasyonu ve tetanoza karşı mortalitenin engellenmesi için aktif immunizasyonu sağlayan enjeksiyonluk süspansiyon aşıdır.

Erovil Oral Çözelti Tozu

Erovil Oral Çözelti Tozu, tavuklarda kronik solunum yolu hastalığı (CRD), Ornithobacterium rhinotracheale enfeksiyonları, enfeksiyöz sinüzitis, synovitis, enfeksiyöz korizanın sağaltımı için kullanılır.

Estrumate

Prostaglandin F2 (PGF2α) yapısında sentetik bir prostaglandin analoğu olan kuvvetli bir luteolitik ajandır. Sığırlarda; suböstrus, doğumun başlatılması, istenmeyen normal gebeliğe son verme, anormal gebeliğe son verme, kronik endometritis, ovaryan luteal kistler, siklus denetimi ve senkronizasyonu, Atlarda; embriyonun erken ölümü ve rezorpsiyonunu takiben luteolizin başlatılması, uzayan diöstrus olgularında, yalancı gebeliğin sonlandırılması, laktasyon dönemi anöstrus tedavisi, östrus senkronizasyonu, gizli östrusda endikedir.

Exzolt

Piliçler, damızlık piliçler ve yumurtacı tavuklarda, kanatlı kırmızı akarı enfestasyonunun (Dermanyssus gallinae) tedavisi içindir.

Favetrim Aqua

Favetrim Aqua Oral Toz/Veteriner İlaçlı Premiks, başlıca tatlı ve tuzlu su balıklarında (çipura, levrek, alabalık) hastalıklara neden olan birçok gram pozitif ve gram negatif bakterilere karşı etkilidir. Kültür balıklarında bakteriyel hemorajik septisemi (Aeromonas hydrophila, Pseudomonas sp.), kolumnaris hastalığı (Flexibacter columnaris), kızıl ağız hastalığı (Yersinia ruckerii), streptokok enfeksiyonlerı (_ hemolitik ve hemolitik olmayan Streptococcus sp.), soğuk su vibriozisi (Vibrio salmonicida), soğuk su hastalığı, winter disease (Pseudomonas anguiliseptica), ülser hastalığı (Haemeophylus piscium) Cytophaga psycrophila’nın neden olduğu yavru gökkuşağı alabalık sendromu gibi hastalıkların sağaltımında başarıyla kullanılır.

Favetrim Oral Süspansiyon

Favetrim Oral Süspansiyon, etlik piliç ve hindilerde; bakteriyel kökenli diyareler, koliseptisemi, hava kesesi enfeksiyonları, salpingitis, kolera, koriza ve Stafilokok enfeksiyonlarında kullanılır

Finadyne


Sığırlarda; akut yangı olaylarında, ateşli hastalıklarda, toksik şok durumlarında, özellikle akciğer hastalıkları, mastit ve enfeksiyözdiyarelerde asıl tedaviyle birlikte kullanılması önerilir.
Atlarda; ağrılı durumlarda, özellikle iç organların düz kas spazmlarından ileri gelen sancılarda, iskelet ve kas sisteminin ağrılı ve yangısal durumlarında kullanılır.”

Finadyne


Sığırlarda; akut yangı olaylarında, ateşli hastalıklarda, toksik şok durumlarında, özellikle akciğer hastalıkları, mastit ve enfeksiyözdiyarelerde asıl tedaviyle birlikte kullanılması önerilir.
Atlarda; ağrılı durumlarda, özellikle iç organların düz kas spazmlarından ileri gelen sancılarda, iskelet ve kas sisteminin ağrılı ve yangısal durumlarında kullanılır.”

Florvil Aqua


Florvil Enjeksiyonluk Çözelti, sığırlarda, florfenikole duyarlı bakterilerin neden olduğu hastalıkların sağaltımında kullanılır. Bu kapsamda başlıca; Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus ve Corynebacterium pyogenes’in neden olduğu solunum yolu enfeksiyonlarında, Fusobacterium necrophorum ve Bacteroides meleninogenicus’un neden olduğu ayak çürüğü, interdigital nekrobasillozis ve enfeksiyöz pododermatitis gibi bakteriyel kaynaklı ayak hastalıklarında; Moraxella bovis’in neden olduğu enfeksiyöz keratokonjunktivitis’in sağaltımında kullanılır.”

Folligon

Her flakonda beyaz renkli liyofilize çözelti tozu halinde PMSG hormonu içerir. Sığırlarda; özellikle embriyo transferinde gerek duyulan süperovülasyon oluşturulmasında, anöstrus olgularında, fertilitenin iyileştirilmesinde, Koyunlarda; östrus indüksiyonu ve senkronizasyonunda kullanılır.

Furavet Oral Çözelti Tozu

Furavet Oral Çözelti Tozu, kanatlılarda, neomisin ve oksitetrasikline duyarlı bakterilerin neden olduğu; Kanatlılarda solunup yolu enfeksiyonlarında (CRD), sindirim sistemi enfeksiyonlarından mavi ibik, Pullorum, tavulk kolerası, kanatlı tifosu, bakteriyel enteritis, enfeksiyöz sinovitis de kullanılır.

Halocur

Yeni doğan buzağılarda; Crytosporidium parvum nedeniyle oluşan ishalin önlenmesi ve azaltılması amacıyla kullanılan, her ml’sinde 0.5 mg Halofuginon içeren homojen oral çözeltidir.

Innovax ILT

Avian Enfeksiyöz Laringotrakeit (ILT) ve Marek Hastalığı (MD) virüs infeksiyonlarına karşı koruyucu canlı aşı. Tavuklar için enjeksiyonluk süspansiyon hazırlamaya yönelik hücre süspansiyonu ve sulandırıcısı.

Innovax ND

Kümes hayvanlarında Marek hastalığı ve Newcastle hastalığına karşı hindi Herpesvirus suşu HVT/NDV-F içeren canlı hücre ile ilişkili aşı.

Levamin Oral Çözelti Tozu

Levamin Oral Çözelti Tozu, antihelmintik etkinliğe sahip geniş etki spektrumlu bir müstahzardır. Sığır, koyun ve kanatlılarda iç parazitlerin mücadelesi ve kontrolünde kulanılır. Levamin Oral Çözelti Tozu, kanatlılarda Heterakis galinarium, Syngamus trachea, Oxyspirura mansoni, Capilaria spp., amidostomum spp., Ascaridia spp. parazitleri ile mücadelede başarı ile kullanılır:

Makrovil Oral Çözelti

Makrovil Oral Çözelti, etçi tavuklarda ve hindilerde Mycoplasma gallisepticum, M. synoviae, Ornithobacterium rhinotracheale, Pasteurella multocida ve diğer duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu solunum sistemi enfeksiyonlarının sağaltımında kullanılır.

Mastijet

Sağmal dönem meme içi antibakteriyel süspansiyondur, her bir meme tüpü 200 mg tetrasiklin HCL,250 mg neomisin baz,10 mg prednisolon,2000 IU basitrasin içerir. Stafilokok ve kolibasilinin sebep olduğu ağır olgular dahil olmak üzere duyarlı bakterilerden kaynaklanan mastitis tedavisinde kullanılır.

Mastiplan LC

Sağmal dönem meme içi antibakteriyel süspansiyondur, her bir meme tüpü 300 mg cefapirin (sodyum tuzu olarak) ve 20 mg prednizolon içerir. Laktasyondaki sütçü ineklerde koagulaz negatif Staphylococci ve S. aureus dahil Staphylococci, Str. agalactiae, Str. dysgalactiae ve Str. uberis dahil Streptococci ve Escherichia coli dahil koliformlar gibi duyarlı mikroorganizmalar nedeniyle oluşan klinik mastit tedavisinde kullanılır.

Metricure

Uterus içi krem renkli homojen bir süspansiyon olup, kullanıma hazır 19 g’lık her bir enjektör 500 mg benzatin sefapirin içerir. Doğum sonrası 14.günden itibaren ve yeni gebelikten önceki dönemde, sefapirine duyarlı subakut ve kronik endometritis olgularının tedavisi, çeviren inek (repeat breeder; 3 tohumlamadan sonra gebe kalmayan inekler) tedavisinde kullanılır.

Neomastitar
Neomivet Oral Çözelti Tozu

Neomivet Oral Çözelti Tozu, Sığır, at, koyun, keçi, tavuk, hindi ve ördeklerde neomisine duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen bakteriyel enteritislerin sağaltımında kullanılır.

Nobilis AE +POX

Aşı, Gelecekte ticari yumurtacı ve damızlık olarak kullanılacak yarkaları, Avian encephalomyelitis (AE) ve kanatlı çiçeği hastalıklarına karşı korumak amacıyla kullanılır. Aşılanmış hayvanlar AE sebebi ile oluşabilecek yumurta verimi düşüklüklerinden üretim dönemi boyunca korunmuş olurlar. Ayrıca bu aşı ile aşılanan hayvanların civcivleri de maternal antikorlar sebebi ile AE’ye karşı ilk birkaç hafta korunurlar.

Nobilis CAV P4

Aşı, Sağlıklı tavukların tavuk anemisine karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılır.

Nobilis COR4 IB ND EDS

Aşı, Tavuklarda Haemophilus paragallinarum tarafından oluşturulan enfeksiyöz coryza enfeksiyonunu ve klinik belirtilerini azaltmak için aktif immunizasyonu uyarmak, Newcastle hastalığı, yumurta verim düflüklü¤ü sendromu’76 ve içerdi¤i Massachusetts serotipi ile viral bronflite karşı korunma sağlamak amacıyla kullanılır. Koruyucu etkisi en az bir yumurtlama dönemi boyunca devam eder.

Nobilis Coryza

Aşı, Avibacterium paragallinarum enfeksiyonlarından korunmak amacıyla uygulanır.

Nobilis G+ND

Aşı, Newcastle hastalığına karşı damızlık tavuklarda ve ticari yumurtacılarda 2. aşılama (rapel) amacıyla ve enfeksiyöz bursal hastalığa karşı da primer aşılama amaçlı kullanılabileceği gibi damızlıklarda enfeksiyöz bursal hastalığa karşı 2. aşılama amaçlı (rapel) kullanılabilir.

Nobilis Gumboro 228E

Aşı, Gumboro hastalığına karşı tavuklarda bağışıklık sağlamak amacıyla kullanılır.

Nobilis Gumboro D78

Aşı, Gumboro hastalığına karşı tavuklarda bağışıklık sağlanması amacıyla kullanılır.

Nobilis Gumboro Inac

Tavukların, enfeksiyöz bursal hastalığına karşı bağışıklık oluşturması amacıyla hazırlanmış inaktif aşıdır. Nobilis Gumboro inac, hastalık etkeni virüsün bir immunojenik suşunu içerir. Virüsler, formalinle inaktive edilmiştir. Daha sonra da su fazlı yağ adjuvanlı emülsiyon içinde süspande edilmiştir.

Nobilis IB 4-91

Enfeksiyöz Bronsitis virüsü 4–91 serotipi veya serolojik olarak benzer tiplerin neden oldugu hastalıga karsı saglıklı tavuklarda aktif immunizasyon saglamak amacıyla kullanılır.

Nobilis IB MA5

Sağlıklı civcivlerin, Enfeksiyöz Bronşit etkeninin Massachusetts tipine ya da serolojik olarak bağlantılı tiplerine karşı bağışıklık sağlamak amacıyla kullanılır.

Nobilis IB Multi +ND +EDS

Damızlık ve yumurtacı tavuklarda; IB virusunun Massachutes ve D207/D274 serotiplerince oluflturulan enfeksiyon, Newcastle hastalığı, EDS (Egg Drop Syndrom ) ve TRT virusunun virusunun sebep olduğu hastalıklardan korunmak amacıyla kullanılır.

Nobilis MA5 + Clone 30

Sağlıklı civcivlerin, Enfeksiyöz Bronşit etkeninin Massachusetts tipine ya da serolojik olarak bağlantılı tiplerine ve Newcastle hastalığına karşı bağışıklık sağlamak amacıyla kullanılır.

Nobilis MG 6 85

Yumurtaya girmemiş, genç yumurtacı tavukların, Mycoplasma gallisepticum enfeksiyonunun klinik belirtilerini azaltmak üzere aktif bağışıklık sağlamak için kullanılır.

Nobilis ND Broiler

Aşı, 1 günlük broiler civcivlerin Newcastle hastalığına karşı korunması amacıyla kullanılır.

Nobilis ND C2

Bu aşı, bir günlük ya da daha büyük civcivlerin Newcastle Hastalığına
karşı primer aşılaması için önerilmektedir.

Nobilis ND Clone 30

Tavuk ve hindilerde Newcastle hastalığına (ND) karşı bağışıklık amacıyla hazırlanmış canlı liyofilize aşıdır.

Nobilis Paramyxo P201

PPMV-1 enfeksiyonunun neden olduğu klinik bulgulara karşı aktif immunizasyon sağlar. Aşı , eprüvasyon sonrası virüs
saçılımında belirgin azalma sağlar.

Nobilis Reo+IB+G+ND

Aşı, IB virüsünün Massachusetts suşuna karşı korumak için rapel amaçlı, Newcastle hastalığından korunmak amacıyla, ve Reovirüs enfeksiyonlarıyla IBD virüsüne karşı annede maternal antikor oluşturmak suretiyle damızlık civcivlerin ilk haftalarında korunmalarını sağlamak amacıyla kullanılır.

Nobilis Rhino CV

Avian rhinotracheitis virüsü (Avian pneumovirus) ile oluşan enfeksiyonu azaltmak üzere tavuklarda aktif bağışıklık sağlamak için kullanılır.

Nobilis Rismavac+CA126

Kombine canlı bir Marek hastalığı aşısıdır. Tavuk herpes virüsü CVI-988 suşunu ve hindi herpes virüsü FC-126 suşunu içeren bir ampul ile bir şişe ya da bir torba steril hücre ilişkili diluentten oluşmaktadır.

Nobilis RT + IB MULTİ + G + ND

Tavukların; Avian Rhinotrakeitis virüsü, Enfeksiyöz Bronşit virüsü, Newcastle Hastalığı virüsü ve Enfeksiyöz Bursa Hastalığı virüsüne karşı korunmaları için kombine inaktif aşıdır.

Nobilis RT + IB Multi + ND + EDS
Nobilis Salenvac T

Aşı, damızlık ve yumurtacı tavuklarda S. enteritidis ve S. typhimirum tarafından oluşturulan enfeksiyonlara karşı fekal ekskresyonu azaltarak enfeksiyona karşı bağışıklık sağlamak amacıyla kullanılır. Ayrıca bahsedilen mikroroganizmalar tarafından oluşturulan hastalığın kontrol edilmesi için de bir araç olarak kullanılmaktadır.

Nobilis SG 9R

Ticari yumurtacı tavuklarda, Salmonella gallinarum ve Salmonella enteritidis’e karşı aktif bağışıklık sağlamak amacıyla kullanılır. Damızlık tavuklarda kullanılmamalıdır.

Nobilis TRT

Nobilis TRT, hindi rhinotracheitis’ine karşı bağışıklık sağlamak amacıyla kullanılır.

Nobivac DHPPI

NOBIVAC DHPPi, hücre hattı doku kültüründe geliştirilmiş, attenüe-canlı aşı. Köpeklerin; Distemper virüsüne (CDV), Adenovirüs tip 1 tarafından meydana getirilen bulaşıcı hepatitine (ICH), Adenovirüs tip 2 tarafından meydana getirilen enfeksiyonlarına (CAV2), Parvo virüs enfeksiyonlarına (CPV), köpek parainfluenza virüsünün (CPi) sebep olduğu solunum hastalığına karşı aktif bağışıklık sağlamak amacıyla kullanılır.

Nobivac KC

NOBIVAC KC, kullanıma hazır her dozu (0,4 ml), Bordetella bronchiseptica bakteri suşu ve canine parainfluenza virüs (CPi) Cornell suşunu içeren, adjuvan ve yardımcı madde içermeyen liyofilize canlı aşıdır.Köpeklerde, Bordetella bronchiseptica ve canine parainfluenza virüsü tarafından meydana getirilen canine infeksiyöz tracheobronchitis’e (bulaşıcı köpek öksürüğü –kennel cough) karşı aktif bağışıklık gelişimini sağlamak için kullanılır. Bağışıklık en erken, aşılamadan sonraki 72. saatten sonra oluşmaktadır.

Nobivac Lepro

Köpeklerdeki leptospirosise karşıhazırlanmış bivalan inaktif aşıdır.Sağlıklı köpeklerde Leptospira interrogans Canicola ve Icterohemorrhagiae serogrubuna karşı aktif bağışıklıksağlanmasıamacıylakullanılır.

Nobivac Parvo C

NOBİVAC PARVO -C, hücre hattı doku kültüründe geliştirilmiş canlı- attenüe Canine Parvo virüs (CPV suş 154) suşu içerir. Genç köpeklerde Parvo virüs hastalığına (CPV) karşı aktif bağışıklık sağlamak amacıyla kullanılır.

Nobivac Puppy DP

NOBIVAC PUPPY DP, hücre hattı doku kültüründe geliştirilmiş canlı-attenüe köpek Distemper virüsü (CDV suş Onderstepoort) ve köpek Parvo virüsü (CPV suş 154) suşlarını içerir. Köpeklerin Distemper virüsü (CDV) ile Parvo virüs enfeksiyonlarına (CPV) karşı aktif bağışıklık sağlamak amacıyla kullanılır.

Nobivac Rabies

Aşı, potens değeri 2 IU’den büyük, Pasteur RIV suşundan klonlanmış, inaktif kuduz virüsü kültürü içerir. Sağlıklı köpek, kedi, koyun, keçi, gelincik, tilki ve atları, pratik olarak tüm sağlıklı memeli hayvanları, kuduza karşı korumak amacıyla kullanılır.

Nobivac Tricat Trio

FCV (Feline calicivirus), FVR (Feline viral rhinotracheitis virus) ve FPLV (Feline panleucopenia virus)’nin canlı, attenüe suşlarını içeren liyofilize aşıdır. Kedi calicivirus ve kedi rhinotracheitis virusundan ileri gelen enfeksiyonların neden olduğu klinik bulguları ve virus ekskresyonunu azaltmak ve kedi panlökopeni virusunun neden olduğu klinik bulgular, virus ekskresyonu ve lökopeniyi önlemek için 8-9 haftalık yaştan itibaren kedilere aktif immunizasyon kazandırmak amacıyla uygulanır.

Nuflor 450


Sığırlarda florfenikole duyarlı Mannheimiahaemolytica, Pasteurellamultocida ve Histophilussomni
’nin neden olduğu solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaktadır.”

Omnidiar

Buzağılar için doğal bitkisel içerikli, elma aromalı tamamlayıcı yem takviyesidir. Buzağılarda mineral ve vitamin desteği olarak kullanılır.

Ovilis Ovipast IRP

Koyunlarda M. haemolytica ve P.trehalosi tarafından oluşturulan pastörellozisin kontrolüne yardımcı olmak amacıyla aktif immunizasyon oluşturmak için kullanılmaktadır. Aşı, minimum 3 haftalık yaştan itibaren tüm yaştaki koyunlarda pnömonik pastörellozisin kontrolünde ve sütten kesilmiş besi ve damızlık koyunlarda sistemik pastörellozisin kontrolüne yardımcı olmak için kullanılabilir. Aşı, yaşamlarının ilk 1-2 günü süresince yeterli kolostrum almak şartıyla, kuzularda pnömonik pastörellozisin kontrolüne yardımcı olmak için gebe koyunlarda kullanılabilir.

Panacur

Fenbendazol içeren, tarçın ve elma aromalı, açık gri renkte, yumuşak, yayılabilen, homojen bir pattır. Atlarda, gastro intestinal nematodlar, akciğer nematodları ve sestodlar üzerinde etki gösterir.

Paraband

%4 deltametrin içeren beyaz renkli, ektoparaziter/akarisit köpek tasması. Köpeklerde kene, pire, bit, sinek, tatarcık sineği mücadelesinde kullanılır. Phlebotomus spp’ye (tatarcık sineği /kum sineği) karşı geriletici etkisi nedeniyle Leishmania koruma programının bir parçası olarak kullanılabilir. Türe göre değişmekle birlikte 6 aya kadar etkilidir.

Primavilin Aqua

Primavilin Aqua Oral Toz/Veteriner İlaçlı Premiks, başlıca tatlı ve tuzlu su balıklarında (çipura, levrek, mercan) hastalıklara neden olan birçok Gram pozitif ve Gram negatif bakterilere karşı etkilidir. Özellikle alabalıklarda bakteriyel hemorajik septisemi (Aeromonas hydrophila, Pseudomonas sp.), kolumnaris hastalığı (Flexibacter columnaris), kızıl ağız hastalığı (Yersinia ruckerii), Streptokokal hastalıklar (b hemolitik ve hemolitik olmayan streptococ sp.), Soğuk su Vibriyozisi (Vibrio anguillarum), Soğuk su hastalığı, Cytophaga psycrophila’nın neden olduğu Yavru gökkuşağı alabalık sendromu, Pseudomonas septisemi (winter disease), Ülser hastalığı (Haemeophylus piscium) gibi hastalıklarda başarıyla kullanılır.

Receptal

Gonadotropin releasing hormon (GnRH) analogu Buserelin Acetate içeren sentetik bir hormon preparatıdır. Sığırlarda; follikül kistleri, anöstrus, ovulasyonun gecikmesi, fertilite bozukluklarının tedavisi, ovulasyon induksiyonu, suni tohumlama ve östrus senkronizasyonu çalıșmalarında döl tutma oranının yükseltilmesi, doğumdan sonra erken bir zamanda siklusun bașlatılması, Kısraklarda; folliküler kistik bozuklukların tedavisi, anöstrus tedavisi, ovulasyonun induksiyonu ile ovulasyon ve tohumlama zamanının belirli bir periyot içine alınabilmesi, döl tutma oranının yükseltilmesi, amacıyla kullanılır.

Regumate Equine

Altrenogest içeren, berrak, açık sarı, yağlı solüsyon. Atlarda, mevsimsel anöstrus ile aşım sezonu arasındaki geçiş dönemi boyunca belirgin folliküler aktiviteye sahip kısraklarda; bu dönemde görülebilen uzayan östrus sırasında östrusu baskılamak/önlemek için ve ovulasyonların senkronizasyonu için kullanılmaktadır.

Resflor

Resflor Enjeksiyonluk Çözelti, sığırlarda ateş ile baş gösteren Mannheimia (Pasteurella) haemolytica, Pasteurella multocida, Mycoplasma bovis ve Histophilus somni ‘nin yol açtığı solunum yolu enfeksiyonu (BRD) ile bu hastalıkta ortaya çıkan ateşin tedavisinde kullanılır.

Rotovec Corona

Kombine inaktif buzağı ishali aşısıdır. Her bir dozun içeriğinde, Bovine Rotavirüs, UK-Compton suşu, G6 P5 serotipi, Bovine Coronavirüs, Mebus suşu, E. coli F5 (K99) adhezin bulunur.Gebe inek ve düvelerde E. coli adhezin F5 (K99) antijeni, rotavirüs ve coronavirüs etkenlerine karşı antikor titrelerini yükselterek aktif immunizasyon sağlamak için kullanılır

T 61

Embutramid, mebezonyum iyodid ve tetrakain hidroklorid içeren renksiz, steril ve berrak bir enjeksiyonluk çözeltidir. Kedi, köpek, at ve kuşlarda eksitasyonsuz ötenazi amacıyla kullanılır. Sadece bilinci kapalı hayvanlarda kullanılır.

Tavilin Oral Çözelti Tozu

Tavilin Oral Çözelti Tozu, hindi ve tavuklarda tilosine duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Başlıca tavuklarda kronik solunum yolu enfeksiyonlarında (CRD) Mycoplasma gallisepticum, M.synovia ve hindilerde enfeksiyöz sinüsitis’in etkeni olan M.melagridis’e karşı sağaltıcı ve koruyucu amaçla kullanılır.

Vilamoks 80 Oral Çözelti Tozu

Vilamoks 80 Oral Çözelti Tozu, eti için yetiştirilen tavuk ve hindilerde amoksisiline duyarlı bakterilerin neden olduğu solunum ve sindirim enfeksiyonların sağaltımında kullanılır. Etçi tavuk ve hindilerde, kolibasillozis, pullorum, tifo, paratifo, enfeksiyöz koriza, listeriozis ile viral kökenli hastalıklara karışan ikincil bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

VİLFLOKS % 20 Oral Çözelti

Vilfloks Oral Çözelti, etçi, hindi ve tavuklarda, rumen faaliyetleri başlamamış buzağı ve kuzularda enrofloksasine duyarlı gram negatif, gram pozitif bakteriler ile Mycoplasma’lar tarafından meydana getirilen pleuropneumonia, gastroenteritis gibi solunum ve sindirim sistemi hastalıklarında, septisemi, kolibasillosisde ve diğer yumuşak doku hastalıklarının tedavisinde, ayrıca viral hastalıkların enrofloksasine duyarlı bakteriyel komplikasyonlarında kullanılır.

Zuprevo


Sığırlarda, tildipirosine duyarlı Mannheimia haemolytica,Pasteurella multocida ve Histophilus somni
ile ilişkili sığır solunum yolu hastalığının (BRD) tedavisi için kullanılmaktadır.
Ürün, daha uzun bir etki süresine sahip olması açısından diğer çok sayıda makrolidlerden farklıdır. Tek bir enjeksiyondan sonraki etki süresinin 21 günlük bir dönem olduğu saptanmıştır.”