KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca (MSD Hayvan Sağlığı olarak da bilinen) Intervet Veteriner İlaçları Paz. Ve Tic. Ltd. Şti. (“İntervet”) tarafından, veri sorumlusu sıfatıyla, hangi amaçlarla ve nasıl işlendiğine ve buna yönelik haklarınıza ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek maksadıyla hazırlanmıştır.

Ne Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Bu Aydınlatma Metni kapsamında “kişisel veri” ile web sitesi kayıt formu ile iletmiş olduğunuz kimlik bilgileriniz, mesleki bilgileriniz, iletişim bilgileriniz ve IP bilgileriniz (bundan sonra “Kişisel Veri” olarak anılacaktır) ifade edilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Intervet tarafından Kişisel Verileriniz web sitesi kayıt formu aracılığıyla elektronik olarak toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz?

Kişisel verileriniz tarafımızca aşağıda belirtilen amaçlarla ve belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenecektir:

MSD Hayvan Sağlığı Web Sitesine kaydolmayı kabul ederek,

  • Intervet tarafından veya sponsorluğunda yürütülen hastalık bilgilendirme faaliyetleri ve düzenli olarak iletilecek bakım önerileri çerçevesinde size e-posta yoluyla bilgilendirme yapılması, davet gönderilmesi ve ticari elektronik ileti gönderilmesi  ve tarafımıza yöneltebileceğiniz soru ve taleplerin cevaplandırılabilmesi,
  • Hizmetlerimizde meydana gelebilecek değişiklikler hakkında sizlere haber verilmesi,
  • Web sitemizdeki içeriğin size ve bilgisayarınıza en uygun şekilde sunulmasını sağlamak,
  • MSD Hayvan Sağlığı Web Sitesine kaydolabilmeniz için veteriner hekim olduğunuzu teyit etmek ve tarafınıza doğrulama kodu tahsis edilmesi amacı ile;

[……………………………]

KVKK madde 5/2/c ve 5/2/f kapsamında işlenecektir.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabiliriz?

Yukarıda belirtilen amaçları yerine getirebilmek için gerekli olması halinde, Intervet’e ilettiğiniz kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik bulunan; Intervet’in dahil olduğu şirketler topluluğu bünyesinde yer alan şirketler, üçüncü kişi iş ortaklarımız (bulut bilişim hizmeti aldıklarımız dahil olmak üzere), avukat, mali müşavir, denetçiler dâhil olmak üzere hizmet / destek / danışmanlık aldığımız üçüncü kişi firmalar ve tedarikçilerimiz, ve düzenlenen bir bilimsel etkinlik/toplantı söz konusu olması halinde etkinliği düzenleyen kurum ve kuruluşlar ve bunların hizmet/destek/danışmanlık aldığı üçüncü kişi firmalar ile KVKK madde 5/2/f kapsamında paylaşılabilecektir.

Ayrıca global bir şirket olarak bilgisayar sistemlerimizin ve alt yapılarımızın yurt dışına bağlı olması sebebi ya da yurt dışında mukim olan iş ortakları ile yapılacak iş ve işlemler gereği, söz konusu iş ve işlemle sınırlı olmak kaydı ile, gerekli önlemlerin alınması ve KVKK madde 9 uyarınca açık rızanızın alınması ya da gerekli taahhütlerin ve izinlerin alınması kaydı ile yurt dışına Kişisel Veri aktarımı gerçekleşmektedir. Açık rıza vermeniz halinde, bu rızayı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Bu durumda geri alma işlemi ileriye etkili olarak sonuçlarını doğuracak ve açık rızanıza dayanarak yapılan işleme faaliyetleri en kısa sürede durdurulacaktır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

KVKK kapsamında sahip olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin haklarınızdan faydalanmak üzere Intervet’e başvuruda bulunabilirsiniz. KVKK’nın 11. maddesinde anılan kişisel verilerinize ilişkin haklarınız şunlardır:

– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

– Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

– Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere Kanun’da düzenlenen yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır. Başvurularınızı yazılı olarak Intervet’in aşağıda yer alan açık adresine veya Intervet’e daha evvel bildirdiğiniz e-posta adresinizi kullanmak suretiyle  iletebilirsiniz.  Bize her zaman aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

İletişim:

E-posta: info.tr@merck.com

Telefon: 0212 336 10 00