CHRONOGEST CR

KeçilerKoyunlar

Ürün Sınıfı

BİLEŞİMİ

Her beyaz renkli, 40x30 mm ebadındaki silindirik poliüretan sünger 20 mg kronolon (flugeston asetat) içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Kronolon, korpus luteum kaynaklı progesterona benzer şekilde kuvvetli progestagenik etkisi olan sentetik steroidtir.

CHRONOGEST CR sünger içeriğindeki kronolon, vaginal mukozadan abzorbe edilerek hipotalamustan GnRH’ın, hipofizden gonadotropinlerin salgılanmasını azaltır. Böylece yumurtalıklarda foliküllerin olgunlaşması ve yumurtlama engellenmiş olur.

İlaç, etkisini diğer steroid hormonlarda olduğu gibi hedef dokulardaki steroid reseptörlere bağlanarak gösterir. Yavaş bir şekilde kronolon salıveren sünger vaginada kaldığı sürece kızgınlığı baskı altında tutar. Süngerler çıkarıldıktan sonra gonadotropin ormonu (PMSG) uygulaması yapılarak hayvanlarda folliküle fazın kendiliğinden başlaması uyarılır. Böylece kızgınlık senkronize edildiği gibi ovulasyon, fertilite ve döl veriminin arttırılması sağlanır. Kronolon 12-14 günlük intra-vaginal uygulama öneminde kolaylıkla absorbe olur. Tmax 6-22 saat arasında değişirken Cmax 1.11 ve 2.27 ng/ml değerleri arasındadır.

Tedavinin başlangıcını izleyen kısa sürede sabit seviyeye ulaşır. Plazma kronolon konsantrasyonu 9 gün süreyle sabittir ve daha sonra düşmeye başlar. CHORONOGEST CR’nin çıkarılmasından sonra, plazma kronolon konsantrasyonu 0.78 pg/ml (LOD)’nin altındadır. Uygulama boyunca plazma kronolon konsantrasyonu ovulasyonu önlemeye ve sünger çıkarıldıktan sonra östrus senkronizasyonunu indüklemeye yetecek seviyededir. Daha sonra plazma konsantrasyonu hızla düşer ve kronolon metabolize larak hidroksillenmiş metabolitlere dönüşür.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

Koyun ve keçilerde östrus senkronizasyonu ve ovulasyonun indüksiyonu amacıyla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Koyun ve keçilerde CHRONOGEST CR aplikatör yardımıyla intra-vaginal olarak uygulanır. Dozu; vücut ağırlığı ,ırk, tip ve mevsime bağlı olmaksızın hayvan başına bir süngerdir. Uygulama süresi koyunlarda 12-14, keçilerde ise 11 gündür. Uygulama üresinin sonunda, CHRONOGEST CR kontrollü salınan aracın ipi yavaşça çekilerek çıkarılır.

CHRONOGEST CR kullanım metodu:

Özel aplikatör ile tek sünger vaginaya yerleştirilir. Aplikatör, her uygulamadan önce uygun bir dezenfektan ile dezenfekte edilmelidir.

Sünger koyunlarda 12-14 gün ve keçilerde 11 gün vagina içinde kalır.

Senkronizasyon ve ovulasyonun indüksiyonu için, koyunlarda sünger çıkarıldıktan hemen sonra kas içi PMSG enjeksiyonu önerilir. Keçilerde ise süngerin alınmasından 48 saat önce PMSG+Prostoglandin F2α karışımı enjeksiyonla senkronizasyonun indüklenmesi sağlanır. Koyun ve keçide süngerin alınmasından 36-72 saat sonra ovulasyon  gerçekleşir.

PMSG dozu yaş, ırk, mevsim v.b özellikler göre 400-700 i.ü arasında değişir.

Süngerin yerleştirilmesi

 1.       Aplikatör her uygulamadan önce CHRONOGEST CR/Plastiseptan veya benzeri quarterner amonyum tuzu içeren dezenfektan ile dezenfekte edilir.
 2. Sünger sıkılarak ipliğin düğüm noktası önde olmak üzere tüpün eğik kesilmiş ağzına yerleştirilir.
 3. Yerleştirme sırasında hayvan sakin ve hareketsiz tutulur. İplik aplikatörün dışına alınır ve itici çubuk tüpün içine sokulur.
 4. Aplikatör dikkatlice servikse ulaşacak şekilde yerleştirilir.
 5. İtici çubuk sabit tutularak tüp 2-3 cm. geri çekilir ve süngerin tüpten çıkması sağlanır. Süngerin ipliği, geri almayı kolaylaştıracak şekilde, vaginadan aşağı sarkmış halde bırakılarak itici çubuk ve tüp çıkarılır.

Süngerin çıkarılması
    6. İpliğin yavaşça çekilmesiyle sünger çıkarılır.

AŞIM (koç katımı)

Aşımın süngerin çıkarılmasından sonra 36 ve 72. Saatlerde (suni tohumlamada 55 saat) yapılması sağlanır.

Koyunların teker teker koça gösterildiği “elde sıfat” en iyi sonuç veren yöntemdir.

Koç katımı mevsimi dışında 5 koyuna 1 koç kullanılır. Koç katımı mevsiminde 10 koyuna 1 koç yeterlidir.

Aynı gün hem koça hem yetişkin hem de doğum yapmamış genç koyunlar gösterilmemelidir. Koçlar 2 aşım arasında 10 dakika dinlendirilmelidir.

Bazı ırkların koçları çiftleştirme mevsimi dışında hizmet vermeyebilir. Bu durumda sünger uygulamasından 10 gün önce kızgınlıktaki 1-2 koyuna gösterilerek bu koçların seksüel aktiviteleri stimüle edilebilir. Koyunlar 5 mg. derialtı östradiol uygulaması ile kızgınlığa getirilir. Kızgınlıktaki koyunlar (1-2 gün süreyle) sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez koça gösterilir ve sadece 1 aşıma izin verilir. 

Uygulama yapılacak birçok koyun grubu varsa, her 8-10 günde bir grup çalışmak üzere (koç  katımı mevsiminde her 3-4 günde bir) program yapılır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Kısırlık tedavisi için değildir, sadece üreme yeteneği olan koyun ve keçilerde kullanılır.

Progestagen uygulanacak hayvanlarda genital ve üriner sistem enfeksiyonları bulunmamalıdır.

Koyunlarda süngerler çıkarılmadan önce PMSG uygulaması yapılmamalıdır.

Koyun ve keçiler tohumlama öncesi ve sonrasında ani yem değişikliği, aşılama ve damgalama gibi gereksiz streslerden uzak olmalıdır.

Süngerlerin çıkarılması sırasında iplik görünmüyorsa vagina içi araştırılmalıdır.

Çıkarılan sünger üzerinde hoş kokulu olmayan bir sıvıya rastlanabilir. Bu vaginal mukus birikmesidir ve hayvanın sağlığı veya fertilitesi ile ilgisi yoktur.

CHRONOGEST CR/sünger sadece özel aplikatörü ile yerleştirilir. Her uygulamadan önce aplikatör silinir ve dezenfekte edilir. Alkol, cresol, fenol ve iyotlu dezenfektanlar kullanılmaz.

Dişiler:

 •         Koyunlar flushing yöntemiyle hazırlanır(sünger yerleştirilmeden 1 hafta önce başlanır, çiftleşmeden 3 hafta sonrasına kadar devam eder)
 •         Aşılama ve parazit mücadelesi en geç sünger uygulamasından 1 hafta önce tamamlanmalıdır.
 •         Koyunlar koçların varlığına alıştırılmalıdır. Özellikle koyun ve koçların farklı ırklardan olması halinde aşım sırasındaki sorunları önlemek açısından alıştırma işlemi yararlıdır.
 •         Yeniden kızgınlık gösteren (dönen) hayvanlar her zaman olabileceğinden, elde sıfattan 15 gün sonra sürüye koç katılır.
 •         Embriyonik ölümlere neden olan fertilite  ve doğum oranını düşüren stres, çevre ve yemde ani değişiklikler, antiparaziter tedavi, aşılama v.b. hallerden koç katımından sonraki 4 hafta boyunca kaçınılmalıdır.
 •         Suni tohumlama yapılacaksa süngerin alınmasından 55 saat sonra yapılmalıdır.
 •         Koyunun son doğumu ile sünger yerleştirilmesi arasında en az 75 gün olmalıdır.
 •         Keçinin son doğumu ile sünger yerleştirilmesi arasında en az 150 gün olmalıdır.
 •         Vaginal akıntısı olan ve yeni abort yapmış koyunlara, ancak uygun tedavi yapıldıktan sonra  CHRONOGEST  CR uygulanmalıdır.

Erkekler:

 •        Fertilitesi kanıtlanmış koçlar kullanılmalıdır.
 • Çiftleştirmeden 6-8 hafta öncesinden başlayarak dengeli bir rasyon uygulanmalı, stres faktörlerinden kaçınmalıdır.
 • Sünger yerleştirilmesi, koçların durumu ile uyum sağlayacak şekilde programlanmalıdır.
STENMEYEN ETKİLER

Sürekli progestagen uygulamaları sonucunda koyunlarda kistik endometriyal hiperplazi ve pyometra şekillenebilir. Uygulamanın yapıldığı koyun ve keçilerde nadiren de olsa sünger ve mukoza membranı arasında yapışmalara bağlı olarak vajinitis örülebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Süngerlerin uygulandığı süreçte diğer reprodüktif ilaçlar uygulanmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Tatbik yolundan dolayı doz aşımı mümkün olmamakla birlikte süngerlerin önerilen süreden fazla vaginada kalmaları lokal doku sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilir.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s)

Sünger vaginada kaldığı sürece ve geri çekildikten sonraki 5 gün boyunca hayvanlar kesime gönderilmemelidir. Süt için kalıntı arınma süresi sıfır gündür.

KONTRAENDİKASYONLARI

Gebelikte kullanım:Gebe hayvanlarda abortlara yol açacağından kontraendikedir.

Doğum yapan koyunlara 75 günden ve keçilere 150 günden önce,

Abort yapanlara hemen sonra ,

Vajinal akıntısı olanlara, bakım ve beslenme durumu kötü olan koyunlara koşullar iyileştirilmeden uygulanması kontraendikedir.

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde Veteriner Hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Zoonoz hastalıklara karşı tüm tedbirler alınmalı, süngerlerin uygulanması ve çıkartılması esnasında veteriner hekimler koruyucu eldiven kullanmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Ambalaj içinde, gölgede, kuru yerde 25C ta saklanır. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 5 yıldır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Hayvanlar tarafından yenilen süngerler bozukluğa yol açabilir. Bu nedenle, kullanılan süngerler yakılarak imha edilmelidir. Çevreye gelişigüzel atılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

10,25 veya 50 sünger içeren poşetler halindedir. Poşetler 12μm metalik polyester ve 50μm düşük yoğunlukta polietilenden imal edilmiştir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır(VHR).

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ:22.02.2006

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI RUHSAT TARİH VE NUMARASI : 22.02.2006-10/045

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ ADI VE ADRESİ: Intervet Veteriner İlaçları Paz. Ve Tic. Ltd. Şti.

Esentepe mah. Büyükdere Cad. No: 199 Levent 199 Ofis Bloğu Kat:13-14-15

Beşiktaş/İstanbul

ÜRETİM YERİ ADI VE ADRESİ:Intervet Productions SA.,Rue de Lyons, 27460 Igoville, Fransa